Social Resistance

Resistance starts by working on alternatives

Category: Uncategorized

Over onderwijs

Nesibe Balta is schrijfster van schoolboeken. In deze serie artikels ze meent dat radicale hervormingen binnen het onderwijssysteem hard nodig zijn. Er is nood aan nieuwe alternatieve die een betere toekomst bieden voor de jongeren van vandaag.

Een aantal jaren geleden stond ik zenuwachtig voor een nieuwe klas. Het was een unieke kans voor iemand met mijn diploma: een vervanging in een technische richting (laatste graad). Mijn verwachtingen waren zeer hoog na het lezen van de geziene leerstof. Eindelijk een kans om mijn passie voor computers te delen met leergierige leerlingen.
Ik verwachtte vragen waar ik met moeite op kon antwoorden en wachtte gespannen op het rooster waar de leerlingen me op gingen leggen. Maar al snel zakten al mijn verwachtingen als een pudding ineen: de leerlingen beheersten nauwelijks de geziene leerstof en hun interesse was zeer gering. Een aantal lessen later ontdekte ik dat de meesten nauwelijks geïnteresseerd waren in techniek. Sommigen hadden uit gemakzucht voor deze richting gekozen, anderen omdat er geld mee te verdienen viel en nog anderen om de verwachtingen van hun ouders in te lossen. Het was een kleine minderheid die iets voelde voor techniek, maar ook zij waren nauwelijks enthousiast.

Hetzelfde overkwam me bij andere vakken en andere richtingen. De leerlingen keken meer naar hun horloge dan naar het bord en velen wensten stiekem dat ik onderweg naar het lokaal een been zou breken. Ik begon me af te vragen hoe dit kwam. Van collega’s hoorde ik gelijkaardige verhalen. Wat is er mis met het onderwijs? En waarom blijven we onze kinderen naar school sturen als we ons zo hebben verveeld op de schoolbanken? Zijn er alternatieven?

Wat is er mis met het onderwijs?

Vraag 1 is simpel te beantwoorden: alles en niets. De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen is zeer goed: de leerlingen scoren zeer hoog op kennistests. Waar is dan het probleem? Dat is juist het probleem: de leerlingen weten veel, maar beheersen ze het ook? Als we kijken naar jongvolwassenen zien we dat de werkgever hen in veel gevallen moet opleiden: de kennis die ze op school hebben opgedaan is ontoereikend en vaak achterhaald. In andere landen is het nog erger gesteld, maar is dat een reden om trots te zijn op ons onderwijssysteem?

Veel jongeren zijn schoolmoe en het aantal schoolverlaters is relatief hoog. Kinderen ontwikkelen hun talenten niet en verbergen zich achter een masker van desinteresse. Dit heeft niet enkel gevolgen voor het kind, maar voor heel de maatschappij. Stel je voor dat we in een samenleving leven waarin elk kind zich ten volle kan ontplooiien, rekening houdend met zijn eigen unieke talenten, vaardigheden en beperkingen. Als het kind eenmaal volwassen is, kan hij een mooie bijdrage leveren aan de samenleving. Hij heeft dan zijn roeping gevonden in zijn beroep dat hij met plezier uitoefent. Er zou meer welvaart zijn, minder criminaliteit en vooral minder depressies. Misschien een utopie… maar is het het proberen niet waard?

Waarom sturen we onze kinderen naar school?

Vele generaties hebben liedjes geschreven over het nut van school. In sommige liedjes wordt er over nutteloze leerstof gesproken, in nog andere wordt de school (of de leerkrachten) streng toegesproken. Als wij ons zo verveelden op school en het nut niet inzagen van alles wat de leerkrachten ons vertelden, waarom sturen we dan onze kinderen naar school? Simpel: omdat we niet anders weten.

Weinig mensen weten hoe het schoolsysteem juist in elkaar steekt. Ze sturen hun kind vaak naar de dichtsbijzijnde school of kiezen een school op basis van andere praktische criteria. In Vlaanderen is er geen schoolplicht, maar leerplicht. Weinig mensen zijn zich hiervan bewust en nog minder weten hoe huisonderwijs juist werkt. Velen denken dat ze geen andere keus hebben en geven hun kinderen de gouden raad om gewoon hun best te doen. School is een noodzaak. Het kan niet anders. Of wel?

Zijn er alternatieven?

Er zijn veel alternatieven. In Vlaanderen hebben we het geluk dat we (t)huisonderwijs mogen geven. De enige voorwaarde is dat je je kind onderwijst. In andere landen zijn er veel richtlijnen en voorwaarden en kan je niet zomaar je kind thuis onderwijzen. Maar huisonderwijs is niet het enige alternatief. Er zijn steeds meer “alternatieve” onderwijsvormen (diverse methodescholen en methoden zoals Dalton, Montessori, Sudburry, Eigenwijs (Iederwijs) en Natuurkind. Ook het traditioneel onderwijs neigt steeds meer naar onderwijsmethodes waarbij het kind centraal staat. Toch zijn we er nog niet.

In een onderwijssysteem waarbij het kind alle kansen krijgt, moet niet enkel het kind centraal staan, maar ook de leerkracht. De leerkracht is de begeleider van het leerproces die inspeelt op de leerbehoeften van het kind. Helaas zien we in de praktijk dat leerkrachten sterk ondergewaardeerd worden. Hun beroep is een uitdaging waar hun opleiding hen nauwelijks op voorbereidt. Bovendien moet een leerkracht kinderen voorbereiden op een wereld waar hij zelf geen ervaring mee heeft. Veel leerkrachten komen immers rechtstreeks van de schoolbanken en hetgeen ze geleerd hebben is meestal zelfstudie.

Er moet veel veranderen in het onderwijs. Er moet respect komen voor het individu en voor de maatschappij waarin we leven. Kinderen moeten leren in de maatschappij van leerkrachten die hun vak met passie doorgeven en leerkrachten moeten niet gehinderd worden door allerlei bijkomstigheden. Enkel dan kunnen ze hun creativiteit ten volle benutten in het voordeel van hun klas.

Ja, er moet veel veranderen. Gelukkig zijn we op de goede weg. Er zijn veel stemmen van leerkrachten, ouders en leerlingen die vragen om een beter onderwijs. Geen onderwijs waar feitenkennis hoog aangeschreven staat, maar onderwijs dat je werkelijk voorbereidt op je leven als volwassene. Het komt eraan. Er zijn kleine veranderingen die rimpelingen veroorzaken in het onderwijslandschap en er zijn individuen die geloven dat het anders en beter kan.

Veranderingen in de maatschappij beginnen altijd klein. We mogen ook niet vergeten dat de kinderen van vandaag de samenleving van morgen zullen vormgeven. Zoals wij hen opvoeden, zal de wereld er morgen uitzien. Als we een betere wereld willen, zullen we moeten beginnen bij het onderwijs. Door kinderen te leren hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een mooiere samenleving, maken we de wereld al een stukje mooier. En dat is toch wat we allemaal willen? Een mooiere wereld, voor onszelf en de generaties na ons.

 

Nesibe Balta is columnist bij Social Resistance en freelance schrijfster

http://nbalta.blogspot.com/

Advertisements

Our (temporary) logo

Download, share it, use it as profile picture on your facebook, twitter, msn… spread the message

 

Join us @ http://www.facebook.com/pages/Social-Resistance/239790122711130?sk=info

 

Résistance Sociale: un nouveau projet

par Résistance Sociale

Beaucoup de choses sont mauvaises, dans le monde. Mais il existe aussi tant de bonnes choses. Partout le monde, des gens, des organisations, des groupes luttent contre l’injustice en demandant des changements sociaux. Nous voulons recueillir leurs histoires à pour qu’elles deviennent des inspirations pour des autres. Nous voulons renforcer la resistance sociale dans le monde entier.

La crise financière, crise économique, crise energétique et la crise alimentaire…les temps sont durs. Partout dans le monde on voit ça. L’urgence alimentaire en Afrique, la speculation sur les devises en Grèce, au Portugal et en Irlande par une élite financière du capitalisme en neo-libéralisme, l’émergence et la consolidation de l’extrême droite et le fascisme, des meutres en Norvège. Et bien plus encore.

Mais même dans ces temps difficiles, nous voyons beaucoup de gens qui ne supportent plus ses tendances, qui veulent réagir. Pensons aux mouvements dans le monde Arabe par exemple, ou les manifestations en Espagne et en Grèce. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous sommes bien partis. Avec des jeunes du monde entier, qui se soulèvent, qui prennent des mesures pour une vie meilleure. Ils veulent des changements, ils cherchent des alternatives.

Les médias et les partis politiques, amènent leurs propres histoires et opinions, sur ce qui se passe dans le monde. La plupart de ces histoires sont négatives. Nous lisons tous les jours ce genre de nouvelle dans l’actualité. Mais nous savons aussi, qu’il y a des milliers d’initiatives dans le monde, petites et grandes, qui pourraient être instructive, si nous connaissons leurs existences. Ce simple fait, serait un pas dans la bonne direction. Comprendre leurs methodes, partager leurs connaissances et les mettre en pratique est la prochaine étape logique.

Dans ce blog nous voulons combiner des exemples de résistance sociale à travers le monde. Nous voulons offrir une espace pour discuter de façon ouverte, sur ce qui peut et qui devrait arriver.

Et oui, nous allons voir les différences de culture politique, d’expérience réligieuse, d’idéologie…Mais finalement, nous sommes tous des êtres humain.  Et les gens sont des êtres sociaux. Car l’accent est mis constamment sur les différences, c’est facile à oublier. Ce qui nous unit nous apporte une message different que l’inégalité, l’injustice et l’exclusion. Notre message a un but humanitaire, de justice, d’égalité, de solidarité sociale. Ce sont des mots abstraits, mais avec des exemples concrets théorique et pratique, nous voulons montrer ce qu’est le valeur de ces mots aujourd’hui.

Comment ça marche?

C’est simple. Rejoignez notre groupe sur Facebook. Partagez vos liens et vos idées. Des articles, des textes, …toutes les initiatives du monde entier sont bienvenues, dans n’importe quelle langue. Comme on a besoin d’une langue commune, pour se comprendre mutuellement, on a choisi l’Anglais. Quand vous partagez un article, un lien ou une note, écrite dans une langue autre que l’Anglais,  prenez la peine  de placer un court résume en Anglais. Quiconque se sent appelé à traduire les textes sur le blog, sera le bienvenu. S’il vous plaît, vous pouvez utiliser Google Traduction, ou autres, l’important est que vous contribuiez.

Rejoindre notre groupe est une première étape. Ensuite, vous pouvez envoyer le blog à vos amis en leurs demandant de faire partie du groupe aussi, même vos amis étrangers. Nous aimerions connaître l’opinion du monde entier. Nous voulons apprender les uns des autres et pas seulement des exemples occidentaux.

Vous pouvez contribuer à ce projet en commençant par chercher des liens intéressants, en traduisant, en partageant vos idées et en répondant aux idées des autres. Soyez critiques de ce que vous lisez, aussi pour vous-même. Une bonne critique commence par l’auto-critique.

Nous recherchons une attitude positive. Notre message doit être un message positif de ce qui est possible, car çamarchedéjà. On veut partager ça avec vous et les autres.

Info

socialresistance@gmail.com

Page Facebook

http://www.facebook.com/pages/Social-Resistance/239790122711130?sk=info

Sociaal verzet: een startend project

Er lopen vele dingen fout in de wereld. Maar er gebeuren ook vaak en veel goede dingen. Over de hele wereld komen mensen, organisaties, groepen samen die weerwerk bieden tegen onrechtvaardigheid en die vragen om sociale veranderingen. Wij willen hier hun verhalen verzamelen om ervan te leren en als inspiratie voor anderen om het sociale verzet overal ter wereld te versterken.

Financiële crisis, economische crisis, energiecrisis en voedselcrisis…het zijn harde tijden. Over de hele wereld zien we dat: de voedselnood in de Hoorn van Afrika, de geldspeculatie in Griekenland, Portugal en Ierland door een kapitalistische en neo-liberale financiële elite, de opkomst en consolidering van extreem rechts en het fascisme, de moordpartijen in Noorwegen. En  zoveel meer.

Maar ook in deze harde tijden, zien we heel wat mensen die het niet meer nemen en die tot actie overgaan. Denk maar aan de bewegingen in de Arabische wereld of aan het straatprotest in Spanje en Griekenland. We zijn er nog niet, maar we zijn wel goed onderweg. Met jongeren over de hele wereld die in opstand komen en die actie ondernemen voor een beter leven, die veranderingen willen en die zoeken naar alternatieven.

Media en politieke wereld brengen hun eigen verhalen en opinies over wat omgaat in de wereld. Het zijn veelal negatieve verhalen. We zien elke dag welk soort nieuws de kranten haalt. Maar we weten ook dat over de hele wereld duizenden -kleinere en grotere- initiatieven bestaan, die leerzaam konden zijn als we van hun bestaan zouden weten. Het simpele feit van hun bestaan te kennen, zou al een stap in de goede richting zijn. Hun werking bestuderen, hun kennis delen en in de praktijk brengen, is dan de logische volgende stap.

In deze blog willen we voorbeelden bundelen van sociaal verzet over heel de wereld. We willen ruimte bieden voor een open discussie over wat kan en moet gebeuren.

En ja, we zullen verschillen zien in politieke kleur, in religieuze beleving, in ideologie… Maar uiteindelijk zijn we allemaal in de eerste plaats mensen. En mensen zijn sociale wezens. Door de voortdurende klemtoon op de verschillen, wordt dat nogal gemakkelijk vergeten. Dat is wat ons bindt en daarom brengen wij een andere boodschap dan die van ongelijkheid, onrechtvaardigheid en uitsluiting.

Wij staan voor menselijkheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, sociale en solidaire relaties. Dat zijn abstracte woorden, maar met concrete voorbeelden over theorie en praktijk, willen we tonen wat die woorden vandaag voor ons betekenen.

Hoe werkt het?

Simpel. Sluit je aan bij onze groep op Facebook. Deel je links en ideeën.  Links naar artikels, teksten, initiatieven… van over heel de wereld zijn welkom in alle talen. Maar we hebben wel een gemeenschappelijke taal nodig om elkaar te begrijpen. Daarom: als je iets deelt dat geschreven is in een andere taal dan Engels, neem dan de moeite om boven de link of het artikel of de notitie, een korte samenvatting te plaatsen in het Engels. Wie zich geroepen voelt om een tekst te vertalen, kan die vertaling op de blog plaatsen. Maak daarbij gerust gebruik van google vertaling (of andere), wat telt is dat je een bijdrage levert.

Aansluiten bij onze groep is een eerste stap. Daarnaast kan je de blog doorsturen naar je vrienden met de vraag om ook aan te sluiten, ook je buitenlandse vrienden. We willen graag opinies kennen van over de hele wereld. We willen leren van elkaar en niet alleen van Westerse voorbeelden. 

Je kan meewerken aan dit startend project door interessante links te zoeken en te delen, door te vertalen, door je ideeën te delen en door te reageren op ideeën van anderen. 

Wees kritisch, voor wat je leest, maar ook voor jezelf. Goed kritiek begint immers bij zelfkritiek.

Wees niet naïef, maar wel constructief.  

Een positieve kijk is wat we zoeken. Onze boodschap moet een positieve boodschap zijn van wat mogelijk is en wat kan, omdat het al gebeurt. Dat willen wij delen met jou en met de anderen.

Introduction Social Resistance

There are many things going wrong in the World. But also at least as many going well.  There are people, organizations, groups all over the world that come together to resist and demand social transformation.

We want to gather these stories in order to learn and get inspired by them. In order to make the social resistance stronger.

The financial crisis, economical crisis, energy crisis and the food crisis. Look at what is happening around in the world. The case of the famine in the horn of Africa, the speculative games of capitalism and the neoliberal financial elite with countries such as Greece, Ireland and Portugal. The rise of far-right fascism and the killings in Norway.  And much more.

At the same even we are living in hard times many people stand up and take action. Look at what is going on in the Arab world. We are not yet there, but on our way. The youth taking action around the world for bettering their lives, demanding change and looking for alternatives.

The media and politics share their own stories which are mostly negative ones. We all know which news reaches easily the media. There are thousands of small initiaves around the world from which we could learn if we knew they exist. Just knowing their existence is already a step in the right direction. Sharing, discussing and putting them in practice should be the next.

In this blog we will gather examples of social resistance around the world. We want to create the space for an open discussion on what can and should be done.

Of course political color, religion, ideology matter … But in the end of the day we are all of us, first of all humans. We easily forget this. We quickly forget that humans are social beings. Therefore instead of inequality, injustice and exclusion we send another message.

We stand for humanity, equality, justice, social and solidarity relations with each other. These words definitely sound abstract but through the concrete examples of works in theory and practice we want to show what they mean to us today.

How does it work?

Quite simple. First of all join us at Facebook. Share your links and ideas with all of us. These links of articles, initiatives all around the world can be shared in many languages. However, we need a common language to understand each other. You share a link in another language than English, write a short summary of it on top of the article. Someone really likes an article in any language is free to translate and we can put the translation on our blog. Use google translator or other translators, it doesn’t matter as long as you commit yourself to give your contribution that you can.

You can first contribute by joining us. Second by sharing this blog and page with your friends and let them join us. Please do this with your friends all over the world as this is the idea, that we learn from each other and not just focus on Western examples. You can engage yourself to this starting project by looking for links, sharing links, translating, sharing your ideas, reacting and discussing with others.

Feel free to be critical, we must be critical and this starts by first of all being self-critical. Don’t forget this. Of the same importance is the fact that you are constructive. Nobody is demanding you to be naïve. On the contrary, but positive vibe is needed as that is the message we want to share with you and the rest of the people.

Join us on facebook page:

http://www.facebook.com/pages/Social-Resistance/239790122711130?sk=info